Naše občianske združenie je prostredníctvom efektívnych výrazových prostriedkov žurnalistiky, masmediálnej a literárnej  tvorby a audiovizuálneho umenia, nápomocné znevýhodneným a zraniteľným skupinám v aktívnom využití mainstreamového mediálneho priestoru tak, aby mali možnosť lepšie a efektívnejšie zdieľať svoje životné osudy a problémy s väčšinovou spoločnosťou.
Našim cieľom je otvorenie celospoločenskej diskusie, výchova majority k tolerancii, sociálnej súdržnosti, k predchádzaniu predsudkov a stereotypov a k posilneniu solidárnych vzťahov, ktoré vedú k hľadaniu všeobecne prospešných sociálnych riešení.
O nás

Znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu, kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch.

V najširšom slova zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania ( všetky druhy zdravotného postihnutia: občania s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane ochrany duševného zdravia ), rómske komunity( segregované komunity žijúce v osadách a na mestských perifériach a všeobecne všetci príslušníci rómskych komunít, ktorí narážajú na predsudky a diskrimináciu na základe etnicity ), deti a mládež ( predovšetkým deti a mládež z detských domovov, z marginalizovaných rómskych komunít, deti utečencov, deti zo sociálne a kultúrne nepodnetného prostredia, vrátane uplatnovania Dohovoru o právach detí ), starší ľudia, migranti a azylanti, bezdomovci, nezamestnaní, ľudia ohrození chudobou, kultúrnym a sociálnym vylúčením, niektoré skupiny žien a k nim viažúca sa problematika rodovej rovnosti a rodovej integrácie ( osamelé matky, týrané ženy, nediskriminácia žien po 45 roku života, ženy – migrantky, rómske ženy, obchodovanie so ženami a pod. ) a ďalší.

Ide nám o tých najviac ohrozených a najbezbrannejších, ktorí stoja pre svoje pohlavie, rasový, národnostný alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek, či sexuálnu orientáciu – t.j. pre svoju inakosť a rozmanitosť na okraji pozornosti majoritnej spoločnosti a majú tak minimálny priestor zdieľať svoje životné osudy a problémy, či oslovovať majoritnú spoločnosť vo verejnom, mainstreamovom priestore prostredníctvom médií a umenia.

Táto problematika je o to aktuálnejšia, že sme v ostatnom čase svedkami stupňujúcej sa nevraživosti voči znevýhodneným a zraniteľným skupinám obyvateľstva, kedy otvorená extrémizácia, radikalizácia, xenofobizácia a neofašizácia vedomia slovenskej spoločnosti vyústila v roku 2016 aj do alarmujúceho vstupu týchto tendencií do parlamentného politického života na Slovensku.

 Naše občianske združenie chce byť, prostredníctvom efektívnych výrazových prostriedkov žurnalistiky, masmediálnej tvorby a umenia, nápomocné znevýhodneným a zraniteľným skupinám obyvateľstva v aktívnom využití mainstreamového mediálneho priestoru tak, aby mali znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva možnosť lepšie a efektívnejšie zdieľať svoje životné osudy a problémy s väčšinovou spoločnosťou.

Ciele občianskeho združenia:

 1. vytvárať pomocou výrazových prostriedkov žurnalistiky, masmediálnej tvorby a rôznych foriem umenia osvetovo-edukačné, masmediálne a umelecké prostredie, projekty a kampane, ktoré pomôžu znižovať riziká vylúčenia, marginalizácie a sociálno-kultúrnej exklúzie znevýhodnených a zraniteľných skupín a ktoré pomôžu pri odstraňovaní predsudkov voči znevýhodneným a zraniteľným skupinám budú aktívne upozorňovať na všetky formy násilia, diskriminácie a xenofóbie
 2. podpora a realizácia aktivít posilňujúcich výchovu k tolerancii a k prijímaniu inakosti, sociálnej súdržnosti a solidarity voči znevýhodneným a zraniteľným skupinám,
 3. informovať o znevýhodnených a zraniteľných skupinách obyvateľstva a ich bariérach smerom k majoritnej spoločnosti a vyrovnávať tak šance znevýhodnených a zraniteľných minorít na univerzálnom princípe rovnosti v rozmanitosti
 4. odstraňovať fyzické i mentálne bariéry v prístupe k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a zmierňovať izoláciu a marginalizáciu znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva,
 5. vytvárať také osvetovo-edukačné, masmediálne a umelecké prostredie, projekty a kampane, ktoré budú predstavovať integrujúci mechanizmus spájajúci znevýhodnené a zraniteľné minority s majoritou – medzikultúrny, res. medzisociálny spoločenský dialóg,
 6. nenásilne a emocionálne efektívne poukazovať v súvislosti s znevýhodnými a zraniteľnými skupinami obyvateľstva na negatívne historické paralely a konfrontovať ich s tendenciami v súčasnej spoločnosti – iniciovať celospoločenské hľadanie odpovedí nato, prečo je naša dejinná pamäť kratšia ako predsudky a xenofóbia
 7. v osvetovo-edukačnej činnosti, v žurnalistickej, masmediálnej a umeleckej tvorbe vychádzať z Národného akčného plánu sociálnej inklúzie v SR, Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, Národného akčného plánu pre ženy, Národného akčného plánu rodovej rovnosti, Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, Národného programu duševného zdravia, Národného akčného plánu pre deti, Národného programu ochrany starších ľudí, z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži , z Koncepcie migračnej politiky SR a pod.
 8. aktívne spolupracovať s fyzickými osobami, s neziskovým sektorom, právnickými osobami a s orgámni štátnej správy a samosprávy, ktoré sa zaoberajú témou znevýhodnených a zraniteľných minorít s cieľom získavania informácií, výmeny skúseností, spolupráce, koordinácie činností a vzájomnej podpory
Formy a predmety činnosti:
 1. príprava, výroba, zverejňovanie a distribúcia filmov, videozáznamov, televíznych programov a zvukových nahrávok v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 2. vydavateľská činnosť spojená s publikovaním printových a webových článkov, vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií, vydávanie kníh a propagačných materiálov v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 3. organizácia kultúrno-spoločenských podujatí a akcií, organizovanie stretnutí, školení, seminárov a besied, konferencií výstav a iných aktivít v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 4. rozmnožovanie a vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku, zvuku a obrazu a hudobnín so súhlasom autora v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 5. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora  v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 6. reklamná a propagačná činnosť na podporu kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 7. osvetová a edukačná činnosť, alebo výchova a vzdelávanie v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 8. organizovanie profesných aj amatérskych žurnalistických a umeleckých súťaží v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 9. organizovanie divadelných, tanečných, výtvarných, multižánrových a iných umeleckých aktivít v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 

Stratégia Neviditeľní

mediálny nástroj, ktorý pomáha neziskovému sektoru a vnímavým inštitúciam pomocou masmediálnych a prioritne audiovizuálnych projektov odbúravať predsudky a stereotypy o živote a kultúre znevýhodnených a zraniteľných komunít, scitlivovať majoritu a kreovať z nej vnímavú a zodpovednú spoločnosť.

Masmediálne a audiovizuálne projekty, kampane a dokumentárne filmy sú určené pre televízne vysielanie, na web, sociálne siete a pre neformálne vzdelávanie. Formou OPEN SOURCE s projektami môže pracovať neziskový sektor, vnímavé inštitúcie,  a všetci, ktorí súhlasia s cieľmi stratégie Neviditeľní.

Príprava projektov prebieha v úzkej koordinácii s neziskovým sektorom a vnívavými inštitúciami, ktorí sa venujú problematike neformálneho vzdelávania a scitlivovaniu väčšinovej spoločnosti so zámerom kreovať z nej vnímavú a zodpovednú spoločnosť.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou stratégie Neviditeľní sú samotné znevýhodnené a zraniteľné   spoločenstvá, ktorým pomocou mediálnych nástrojov pomáhame odstrániť  mentálne a informačné bariéry v spoločnosti a zviditeľňujeme problematiku ich životov väčšinovej spoločnosti.

Projekty, ktoré sú súčasťou stratégie, pomáhajú  v rámci koordinovanej osvetovej a vzdelávacej činnosti verejnosti lepšie pochopiť ľudí, ktorí sa stretávajú s odmietaním, intoleranciou a diskrimináciou  na základe etnicity, pohlavia, rodu, zdravotného stavu, sociálneho postavenia,  sexuálnej orientácie a pod..

Našim zámerom je otvorenie celospoločenskej diskusie, výchova k väčšej tolerancii, sociálnej súdržnosti, predchádzanie predsudkom a stereotypom a posilnenie solidárnych vzťahov, ktoré povedú k hľadaniu všeobecne prospešných sociálnych riešení.

Stratégia Neviditeľní je osvetový a vzdelávací masmediálny a audiovizuálny nástroj určený na šírenie nielen v priamom osvetom alebo vzdelávacom kontakte, ale aj prostredníctvom informačných a komunikačných technológií ako sú TV, web, printový materiál a fimové projekcie.

Vďaka uľahčuje prístup k informáciám o živote a kultúre znevýhodnených a zraniteľných komunít, prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí a je základom pre vznik vzdelávacích a informačných materiálov a formálnych i neformálnych osvetových a vzdelávacích aktivít a projektov  určených pre univerzálneho percipienta.

Audiovizuálna podpora – spolupráca

Mediálne výstupy, kampane a neformálne vzdelávanie môžu byť členmi navzájom koordinované pre posilnenie ich efektivity.

Stratégia Neviditeľní je mediálnym nástrojom na podporu:

Charty OSN, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, 

Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím opatrení vyplývajúcich z vládnych strategických dokumentov a akčných plánov v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva,

opatrenia v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach ao ochrane pred diskrimináciou ao zmene a doplnení niektorých zákonov,

 zámerov a cieľov v rámci celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015

strategií na európskej úrovni – Stratégia EÚ pre mládež – posilnenie a investovanie do mládeže – Európska stratégia pre mládež,

strategií na národnej úrovni – Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2016

strategických cieľov, Vytváranie, testovanie a zavádzanie nových služieb zameraných na odstránenie a predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeže, Vytvorenie, testovanie a zavádzanie nových služieb zameraných na odstránenie a predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeže.

celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019

dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien1 (CEDAW, 1979) a Opčného protokolu k Dohovoru (1999)

dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu

Deklarácie OSN o odstránení diskriminácie žien