Rodová rovnosť

 

2018

Rodové scitlivovanie našej vzdelávacej koncepcie je primárne zamerané proti rodovo stereotypnej kultúre, ktorá je v našich podmienkach ešte stále “na koni”, silne sýtená kresťanskou tradíciou. Rodovo stereotypná kultúra vedie k výraznému znevýhodňovaniu žien vo všetkých oblastiach života – vo vzdelávaní, pracovne, ekonomicky, v rodine aj v intímnom živote, alebo k znevýhodňovaniu a zosmiešňovaniu mužov v úlohach, ktoré sú stereotypne prisudzované ženám. Rodovo stereotypnou spoločnosťou rigídne nastavené rodové normy a úlohy pripisované mužom a ženám, či určovanie ich miesta vo verejnom a súkromnom priestore na základe biologicých predispozícií je totiž napriek legislatíve a mnohým aktivitám stále rezonujúcim problémom aj na Slovensku. 

V zmysle Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2014-2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 -2019 je cieľom nášho vzdelávacieho a osvetového projektu:
 

-  zlepšiť úroveň poznania v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti  

- eliminovať negatívne rodové stereotypy a mýty 

- vytvoriť otvorenejšie spoločenské prostredie na implementovanie rodovej rovnosti

-  prehĺbiť poznanie o existujúcich formách nerovnosti žien a mužov

cez vzdelávaciu koncepciu rodového scitlivovania. Súčasťou našej vzdelávacej koncepcie je niekoľko navzájom úzko previazaných vzdelávacích a osvetových projektov, podujatí a aktivít, medzi ktoré patria:

1. Online živá knižnica - inovatívna vzdelávacia technika  storytellingu - emóciami v autentickom ľudskom príbehu k poznaniu a zmene postojov v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti - príprava videí na tému rodovej rovnosti

2. Festival Živých kníh: Počúvaj - premýšľaj - zmeň - dvojdňový interaktívny  festival živých kníh, ktorý je zameraný na šírenie povedomia o prekážkach znevýhodnených a zraniteľných skupín v SR, vrátane rodovej rovnosti s priamym kontaktom so živými knihami - audiovizuálna propagácia, spoty

3. Rodová rovnosť - 26 min. dokumentárny film -  stereotypy a mýty okolo rodovej rovnosti, tak bujaro šírené tzv. "alternatívnym" médiami, konšpirátormi  a ideologickými, či náboženskými záujmovými skupnami  búrame argumentami odborníkov a odborníčiek na rodovú rovnosť na Slovensku a v Čechách a potvrdzujeme ich emocionálnymi výpoveďami "živých kníh" z ich reálneho života, aby sme divákom predstavili problematiku rodovej rovnosti čo najkomplexnejšie a v súvislostiach. Film odvysiela RTVS, bude voľne dostupný na webe ako súčasť Online živých kníh, používaný pri vzdelávaní  v 4vé Akadémii rozvoja kritického myslenia a v budúcich ročníkoch Festivalu Živých kníh: Počúvaj - premýšľaj - zmeň súčasťou filmových projekcií. 

Projekt realizujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou Od emócií k poznaniu - EDUMA, n.o..

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR